Współpraca z jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego

W Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu, działającym na uczelni od 2013 roku, od samego początku staramy się integrować społeczność akademicką wokół działań wolontariackich i społecznych. A dodatkowo staramy się wspierać jednostki, by ich współpraca z wolontariuszami była realizowana zgodnie z zasadami obowiązującymi na naszej uczelni oraz w poszanowaniu obowiązującej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem PDF zawierającym ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu i zasad korzystania ze wsparcia wolontariuszy przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego.

Wsparcie UCW w rekrutacji wolontariuszy

Jednostki UW mogą skorzystać z pomocy Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu w zakresie rekrutacji wolontariuszy. Chętnie pomożemy również w wyjaśnieniu kwestii merytorycznych związanych ze współpracą z wolontariuszami.

Rekrutacja krok po kroku

Jednostki UW, które chciałyby skorzystać z pomocy UCW w rekrutacji wolontariuszy powinny przesłać dokładny zakres zadań dla wolontariuszy oraz informację o charakterze wolontariatu na adres wolontariat[at]uw.edu.pl przynajmniej 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem współpracy z ochotnikami.

Jednostki powinny we własnym zakresie wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za koordynację i opiekę nad wolontariuszami. Przed rozpoczęciem wolontariatu pracownik UCW spotka się (w zależności od sytuacji w trybie online lub w siedzibie UCW) z wyznaczoną osobą, aby omówić szczegóły.

Po zakończeniu rekrutacji przekażemy listę zainteresowanych do koordynatora wolontariuszy w jednostce, który powinien dopilnować wszelkich formalności. Zachęcamy również do skorzystania ze wskazówek dotyczących dobrych praktyk we współpracy z wolontariuszami zamieszczonych na poniższych infografikach.

WAŻNE! Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, Korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W tej sprawie prosimy o kontakt z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu. Wyjaśnimy jak dopełnić formalności. 

Po zakończeniu współpracy z wolontariuszami jednostka korzystająca z ich pomocy jest zobowiązana przesłać do UCW na adres wolontariat[at]uw.edu.pl sprawozdanie ze współpracy z wolontariuszami zrekrutowanymi za pośrednictwem UCW. Wzór sprawozdania do wypełnienia zostanie przesłany jednostce drogą mailową.

Jednostki UW, które widzą przestrzeń do realizacji wspólnych projektów z UCW w obszarze wolontariatu i działalności społecznej zachęcamy do kontaktu – wolontariat[at]uw.edu.pl. Razem zastanowimy się, jakie są możliwości w tym zakresie.

Zawieranie porozumień z wolontariuszami

Zasady współpracy z wolontariuszami są opisane w Zarządzeniu nr 68.

Zapraszamy do odwiedzenia podstrony z dokumentem PDF Zarządzenia nr 68 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu i zasad korzystania ze wsparcia wolontariuszy przez jednostki organizacyjne UW.

Uprzejmie informujemy, że jeżeli świadczenie wolontariusza trwa dłużej niż 30 dni, wiąże się z obowiązkiem Korzystającego o charakterze finansowym, innym niż ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, lub wnioskuje o to wolontariusz, zawarcie porozumienia o wolontariacie w formie pisemnej jest obowiązkowe.

Dla ułatwienia Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu opracowało wzory dokumentów do wykorzystania w przypadku nawiązywania współpracy z wolontariuszami. Wzory dokumentów reguluje Zarządzenie nr 1 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Zachęcamy do odwiedzenia podstrony z dokumentem PDF Zarządzenia nr 1 Dyrektora UCW z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Do pobrania wzory dokumentów w języku polskim:

  1. wzór porozumienia ogólnego (DOCX 31 KB)
  2. wzór zgody rodzica/prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej (DOCX 15 KB) 
  3. wzór wypowiedzenia porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego (DOCX 14 KB) 

Do pobrania wzory dokumentów w języku angielskim:

  1. wzór porozumienia ogólnego (DOCX 36 KB)
  2. wzór zgody rodzica/prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej w języku angielskim (DOCX 15 KB)
  3. wzór wypowiedzenia porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego (DOCX 14 KB) 

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu dysponuje również dokumentami przetłumaczonymi na język ukraiński. W celu uzyskania dostępu do tłumaczeń, zapraszamy do kontaktu: wolontariat@uw.edu.pl.

W przypadku korzystania z pomocy wolontariuszy w różnych projektach (badawczych/grantowych etc.) należy pamiętać o dostosowaniu wzoru porozumienia ogólnego do specyfiki projektu oraz o umieszczeniu odpowiednich zapisów dotyczących m.in. przekazania praw autorskich czy korzystania z infrastruktury UW, jeśli wymaga tego sytuacja. Opracowany projekt porozumienia należy przekazać do akceptacji Biura Prawnego UW. W razie wątpliwości związanych z zapisami dot. wolontariatu jesteśmy do dyspozycji.

W przypadku zawierania porozumienia z osobą, która nie posługuje się językiem polskim rekomendowane jest zawarcie porozumienie w dwóch wersjach językowych – języku polskim i angielskim.

WAŻNE! Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, Korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W tej sprawie prosimy o kontakt z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu. Wyjaśnimy jak dopełnić formalności.

Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę, że zgodnie z paragrafem 135 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, osobie niebędącej pracownikiem uczelni, uczestniczącej w prowadzeniu badań naukowych lub zajęć dydaktycznych, Rektor może nadać status profesora, badacza lub wykładowcy afiliowanego przy UW.

Zachęcamy do odwiedzenia strony zawierającej dokument PDF Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.

W razie pytań związanych z korzystaniem ze wsparcia wolontariuszy prosimy o kontakt mailowy wolontariat[at]uw.edu.pl lub telefoniczny (22) 55 27 075 lub 201.