Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wolontariat.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-10-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-07 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Definicja języka/języków strony
  • Serwis zawiera znacznik języka niezgodnego z językiem treści.
  • Serwis posiada treści w języku innym niż podstawowy język strony i nieoznaczone znacznikiem języka.
 • Nagłówki
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji hierarchii nagłówków lub nie posiadają nagłówka H1.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
  • Elementy głównego menu nie spełniają minimalnych wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis aktywnie ukrywa położenie fokusa klawiatury.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • Serwis posiada elementy klikalne, które nie są obsługiwalne przy użyciu klawiatury.
 • Elementy dynamiczne strony
  • Występują problemy z dostępem do głównego menu serwisu przy użyciu ScreenReader-a.
  • Interaktywna sekcja jest niedostępna z poziomu klawiatury.
 • Slajdery
  • Serwis posiada slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
  • Ukryte slajdy otrzymują fokus klawiatury.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
 • Logiczna kolejność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa położenie fokusa klawiatury.
  • Serwis pomija położenie fokusa dla niektórych elementów.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.
 • Inne zauważone problemy dostępności dla osób słabowidzących / z niep. ruchową.
  • Zastosowanie ukrytego (mobilnego) menu w wersji dla dektopów. Przycisk otwierania jest niemal niewidoczny na tle strony i trudny do znalezienia. Osoby niedowidzące nie będą miały dostępu do menu strony. Zamykanie tego menu właściwie tylko myszką.
  • Serwis zawiera nieintuicyjne i trudna w obsłudze sekcje karuzel.
 • Formularze
  • Strona posiada pola formularza bez etykiet lub tekstu alternatywnego.
  • Formularze nie mają etykiet dla grup elementów.
 • Pola formularzy
  • W serwisie występują problemy z dostępnością pól formularzy.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Przycisk otwierania menu jest trudnodostępny przy użyciu klawiatury.
  • W serwisie występują problemy z dostępnością menu.
  • Elementy interaktywne nie są dostępne z poziomu klawiatury.
 • Elementy klikalne
  • W serwisie występują elementy klikalne niedostępne z poziomu klawiatury.
 • LandMarki
  • W serwisie występują błędy w definicjach obszarów tzw. landmarków.
  • Serwis nie posiada zdefiniowanych obszarów tzw. landmarków.
 • Slajdy
  • Strona główna zawiera pokaz slajdów bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
 • Dostępność wszystkich elementów na stronie
  • Elementy menu głównego, pola wyszukiwania, okna modalnego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Serwis posiada mechanizm wyszukiwania, ale nie jest on dostępny.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Strona może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Mapa serwisu, logika i zrozumiałość struktury, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Inne zauważone problemy związane z dostępnością dla Screen Readera (opis i wskazanie miejsca)
  • W serwisie występują problemy z dostępem do głównego menu serwisu przy użyciu klawiatury.
  • W serwisie występują problemy z obsłużeniem elementów interaktywnych za pomocą klawiatury.
 • Linki
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada zduplikowane linki.
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada odnośniki, które nie informują o otwarciu podstrony w nowym oknie.
  • Serwis posiada powtórzone linki.
  • Serwis posiada odnośniki, których treścią jest adres URL.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Serwis posiada ilustracje bez napisów alternatywnych lub są one niewystarczające.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-06-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie wolontariat.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Miriam Kołak-Pleśniak. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: m.kolak@uw.edu.pl, telefon 22 55 27 201. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW wraz z informacjami nt. ich dostępności architektonicznej.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: BUW – Dobra 56/66, Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Iwona Niezbecka-Zawada

Telefon: (22) 55 25 918

Email: bnp@adm.uw.edu.pl

Wejście do budynku

Do budynku BUW są dwa wejścia, pierwsze od ul. Lipowej, drugie po przeciwnej stronie od „rondka, ogrodu”. Od ulicy Lipowej w stronę budynku jest pochyłość terenu. Drzwi podwójne, dwuskrzydłowe, pomiędzy wiatrołap, otwierane ręcznie. Szerokość jednego skrzydła wynosi 90 cm, po otwarciu obydwu skrzydeł szerokość wynosi 150 cm. Pomoc można uzyskać u Ochrony Budynku, lub u pracowników BUW, telefonicznie. W wejściach do budynku BUW nie ma stopni i progów. Pomoc można uzyskać telefonicznie pod numerami ochrony budynku czynne całą dobę nr (22) 55 25 100, (22) 55 25 153, Informatorium BUW czynne w godzinach pracy BUW nr tel. (22) 55 25 178/9.

Korytarze i przejścia

W budynku BUW korytarze są płaskie, bez stopni i progów. Drzwi do pomieszczeń mają szerokość 90 cm, klamki zamontowane na wysokości do 110 cm. Drzwi wind mają szerokość 90 cm, kabina windy ma wymiary 140 cm x 110 cm. Windy w budynku są dostępne bez dodatkowych procedur.

Procedury

Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami wymaga pomocy przy otwieraniu drzwi.

Dodatkowa pomoc

Pełna informacja: na stronach internetowych, Aktualności i BUW. Prosimy śledzić nasze profile na FB i Instagramie. Wypożyczalnia jest czynna: pon.-wt. w godz. 13-20, śr.-pt. w godz. 9-16. Email: informacja.buw@uw.edu.pl. Czat: Zapytaj Bibliotekarza (w godz. 8-18). Tel.: 22 55 25 178 / 179 (pon.-pt., w godz. 9-16)

Łazienki, toalety, szatnie

Szatnie zlokalizowane na parterze budynku BUW po prawej i lewej stronie wejścia do BUW. W szatniach znajdują się łazienki dla osób z niepełnosprawnościami, po prawej stronie damska, po lewej stronie męska. Łazienki dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane są: – klatka schodowa nr 4 na poziomie +1, +2 w „wolnym dostępie”. – klatka schodowa nr 9 „rogal” na poziomie -2, -1, parter, +1, +2, +3. Brak ograniczeń w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do szatni czy łazienek.

Dodatkowe dostosowania

W budynku BUW brak podpisów brajlowskich sal, sekretariatów i portierni. Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących znajduje się w sali widowiskowej na poziomie -2. Sala nie została wyposażona w słuchawki współpracujące z pętlą. Brajlowskie opisy sal znajdują się w salach na poziomie -1 „Sport w BUW”. W windach brak informacji głosowych, oraz opisów brajlowskich przycisków.

Dojazd i miejsca parkingowe

Przystanki komunikacji miejskiej MZA zlokalizowane są na ulicy Dobrej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku BUW. Przejścia dla pieszych przez ulicę z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Dojazd autobusami MZA o numerach 105, 118, 127.

Prawo wstępu z psem asystującym

Brak ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

Dodatkowe informacje o budynku

Na poziomie +1 „hol katalogowy” znajdują się przeszkody architektoniczne utrudniające poruszanie się osobom niewidzącym (wystające poręcze schodów kręconych).

ENGLISH VERSION: ACCESSIBILITY STATEMENT