Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

[ENGLISH VERSION BELOW] Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wolontariat.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-10-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-29 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Definicja języka/języków strony
  • Serwis zawiera znacznik języka niezgodnego z językiem treści.
 • Nagłówki
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji hierarchii nagłówków lub nie posiadają nagłówka H1.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa położenie fokusa klawiatury.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • Serwis posiada elementy klikalne, które nie są obsługiwalne przy użyciu klawiatury.
 • Elementy dynamiczne strony
  • Występują problemy z dostępem do głównego menu serwisu przy użyciu ScreenReader-a.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada niewyróżnione odnośniki.
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Przycisk otwierania menu nie posiada atrybutów tekstowych. Jest nierozpoznawalny dla technologii wspomagających.
 • Formularze
  • Strona posiada pola formularza bez etykiet lub tekstu alternatywnego.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • W serwisie występują problemy z dostępnością menu.
 • LandMarki
  • W serwisie występują błędy w definicjach obszarów tzw. landmarków.
 • Slajdy
  • Strona główna zawiera pokaz slajdów bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
 • Dostępność wszystkich elementów na stronie
  • Elementy menu głównego, pola wyszukiwania, okna modalnego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Serwis nie posiada mechanizmu wyszukiwania.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Strona może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Mapa serwisu, logika i zrozumiałość struktury, łatwość odnajdywania informacji
  • Witryna nie zawiera mapy strony
 • Linki
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada odnośniki, które nie informują o otwarciu podstrony w nowym oknie.
  • Serwis posiada powtórzone linki.
  • Serwis posiada odnośniki, których treścią jest adres URL.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie wolontariat.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Miriam Kołak-Pleśniak. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: m.kolak@uw.edu.pl, telefon 22 55 27 201. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW wraz z informacjami nt. ich dostępności architektonicznej.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: BUW – Dobra 56/66, Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Iwona Niezbecka-Zawada

Telefon: (22) 55 25 918

Email: bnp@adm.uw.edu.pl

Wejście do budynku

Do budynku BUW są dwa wejścia, pierwsze od ul. Lipowej, drugie po przeciwnej stronie od „rondka, ogrodu”. Od ulicy Lipowej w stronę budynku jest pochyłość terenu. Drzwi podwójne, dwuskrzydłowe, pomiędzy wiatrołap, otwierane ręcznie. Szerokość jednego skrzydła wynosi 90 cm, po otwarciu obydwu skrzydeł szerokość wynosi 150 cm. Pomoc można uzyskać u Ochrony Budynku, lub u pracowników BUW, telefonicznie. W wejściach do budynku BUW nie ma stopni i progów. Pomoc można uzyskać telefonicznie pod numerami ochrony budynku czynne całą dobę nr (22) 55 25 100, (22) 55 25 153, Informatorium BUW czynne w godzinach pracy BUW nr tel. (22) 55 25 178/9.

Korytarze i przejścia

W budynku BUW korytarze są płaskie, bez stopni i progów. Drzwi do pomieszczeń mają szerokość 90 cm, klamki zamontowane na wysokości do 110 cm. Drzwi wind mają szerokość 90 cm, kabina windy ma wymiary 140 cm x 110 cm. Windy w budynku są dostępne bez dodatkowych procedur.

Procedury

Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami wymaga pomocy przy otwieraniu drzwi.

Dodatkowa pomoc

Pełna informacja: na stronach internetowych, Aktualności i BUW. Prosimy śledzić nasze profile na FB i Instagramie. Wypożyczalnia jest czynna: pon.-wt. w godz. 13-20, śr.-pt. w godz. 9-16. Email: informacja.buw@uw.edu.pl. Czat: Zapytaj Bibliotekarza (w godz. 8-18). Tel.: 22 55 25 178 / 179 (pon.-pt., w godz. 9-16)

Łazienki, toalety, szatnie

Szatnie zlokalizowane na parterze budynku BUW po prawej i lewej stronie wejścia do BUW. W szatniach znajdują się łazienki dla osób z niepełnosprawnościami, po prawej stronie damska, po lewej stronie męska. Łazienki dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane są: – klatka schodowa nr 4 na poziomie +1, +2 w „wolnym dostępie”. – klatka schodowa nr 9 „rogal” na poziomie -2, -1, parter, +1, +2, +3. Brak ograniczeń w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do szatni czy łazienek.

Dodatkowe dostosowania

W budynku BUW brak podpisów brajlowskich sal, sekretariatów i portierni. Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących znajduje się w sali widowiskowej na poziomie -2. Sala nie została wyposażona w słuchawki współpracujące z pętlą. Brajlowskie opisy sal znajdują się w salach na poziomie -1 „Sport w BUW”. W windach brak informacji głosowych, oraz opisów brajlowskich przycisków.

Dojazd i miejsca parkingowe

Przystanki komunikacji miejskiej MZA zlokalizowane są na ulicy Dobrej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku BUW. Przejścia dla pieszych przez ulicę z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Dojazd autobusami MZA o numerach 105, 118, 127.

Prawo wstępu z psem asystującym

Brak ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

Dodatkowe informacje o budynku

Na poziomie +1 „hol katalogowy” znajdują się przeszkody architektoniczne utrudniające poruszanie się osobom niewidzącym (wystające poręcze schodów kręconych).

Accessibility statement

UW is committed to making its website accessible, in accordance with Act of 4 April 2019 on digital accessibility of websites and mobile applications operated by public sector bodies. This accessibility statement applies to wolontariat.uw.edu.pl

 • Date of website publication: 2014-10-01.
 • Last major update: 2019-11-29 .

Compliance status with Act on digital accessibility

This website is partially compliant with Act of 4 April 2019 on digital accessibility of websites and mobile applications operated by public sector bodies due to the non-compliances or the exemptions listed below:

 • Anchors (in page links)
  • The site does not contain skip links.
 • Language attribute for page or passage.
  • The language of the site’s contents does not match the value of language attribute.
 • Contrasts and colours on the site
  • The site contains elements that do not meet contrast requirements.
 • Keyboard Focus visibility
  • The site hides the location of keyboard focus.
 • Sliders
  • The site contains sliders that cannot be operated through a keyboard.
 • Other page controls
  • The site’s menu has problems with accessibility.
 • Landmarks
  • The site contains errors in landmark definitions.
 • Accessibility of all the elements on a page
  • Main menu items, search fields, modal windows are not accessible through a keyboard.
 • Searching the site
  • The site does not contain a search engine.
 • Links
  • The site contains context links with content that does not provide unambiguous information about their purpose.
  • The site contains links that do not include the information that they open the page in a new browser tab.
  • The site contains repeated links.
  • The site contains links with URL address as their text.

This statement was prepared on: 2022-04-07.

The statement was based on the self-assessment done by the public sector body: Office for Persons with Disabilities (BON), UW..

Keyboard shortcuts

No keyboard shortcuts have been specified on the wolontariat.uw.edu.pl website.

Feedback and contact information

The contact person for the accessibility of this website is: Miriam Kołak-Pleśniak. If you experience problems with accessibility of this website, contact with us by sending an e-mail to: m.kolak@uw.edu.pl, or by calling 22 55 27 201. Requests for providing accessible alternative for non-accessible content as well as other requests related to accessibility can be submitted by the same channels.

Complaints procedure

Everyone has the right to request digital accessibility to the website, mobile application or any elements thereof. You can also request information to be made available using an alternative means of access, for example by reading out a digitally inaccessible document, describing the content of a video without audio description, etc.

The request should contain the particulars of the person filing the request, indication of the website or mobile application it concerns and contact information. If the requesting person reports the need to receive information by means of an alternative method of access, they should also specify a convenient mode of presenting such information to them.

The public entity should promptly satisfy the request, not later than within 7 days from the date the request was filed. If meeting this deadline is not possible, the public entity will promptly notify the person filing the request about the time when the request can be satisfied, however, this deadline may not exceed 2 months from the date of filing the request.

If the provision of digital accessibility is not possible, the public entity may offer an alternative access to the information. If the public entity refuses to comply with the request to provide accessibility or an alternative method to access the information, the person filing the request may lodge a complaint regarding the provision of digital accessibility to the website, mobile application or an element of the website or mobile application. After exhausting the above-mentioned procedure, an application may be filed with the Commissioner for Human Rights.

Architectural accessibility

A list of UW buildings together with a description of their accessibility can be accessed through the UW’s accessibility statement.

The Leading Unit declares the architectural availability of the building: Library of University of Warsaw at Dobra Street, Dobra 72 Street, 00-312 Warsaw

Administrative Director: Iwona Niezbecka-Zawada

Phone: (22) 55 25 918

Email: bnp@adm.uw.edu.pl

Entrance to the building

Two entrances to the University’s Library building, the first from Lipowa Street, the second on the opposite side from ‚the roundabout, the garden’. A slope from Lipowa Street towards the building. The double doors, between the vestibule, manually opened. One wing 90 centimetres wide, when both wings opened – 150 centimetres wide. Help available from Building’s Security or from University’s Library staff by telephone. No steps or thresholds in the entrances to the University’s Library (BUW) building. Assistance obtained by telephoning Building’s Security, open 24 hours a day, at telephone no. +48225525100 or +48225525153, or the BUW Information Desk, open during BUW opening hours, at telephone no. +48225525178 or +48225525179.

Corridors and passages

Flat corridors in the University Library building, without steps or thresholds. Doors to rooms 90 centimetres wide, handles at a height up to 110 centimetres. Lift doors 90 centimetres wide, the lift cabin 140 x 110 centimetres. The lifts in the building accessible without additional procedures.

Procedures

Access to the building for persons with disabilities requires assistance to open the door.

Extra help

Full information: on the websites, News and University’s Library. It is recomended to follow Library’s profiles on FB and Instagram. The library is open: Mon-Wed 1pm-8pm, Wed-Fri 9am-4pm Email: informacja.buw@uw.edu.pl. Chat: Ask the Librarian/Zapytaj Bibliotekarza (8am-6pm). Telephone no.: +48225525178/179 (Mon-Fri, 9am-4pm).

Bathrooms, toilets, changing rooms

Cloakrooms located on the ground floor of the University’s Library building to the right and left of the University’s Library entrance. In the cloakrooms bathrooms for persons with disabilities, on the right the women’s one, on the left the men’s one. Bathrooms for persons with disabilities are located: staircase 4 on the first and second floors in „open access”. Staircase No. 9 „rogal” on level 2 underground to the third floor. No restrictions in terms of accessibility for persons with disabilities to cloakrooms or bathrooms.

Additional customizations

No Braille descriptions in the lecture’s halls, secretariats and reception desk. An inductive loop located in the auditorium on level 2 underground. The auditorium not equipped with headphones for the loop. Braille room descriptions available in the Sport’s” rooms on level 1 underground. No voice information in the lifts and Braille descriptions of the buttons.

Access and parking spaces

Bus stops located at Dobra Street next to the University Library. Zebra crossing with light and audio signals. Bus lines: 106, 118, 127

The right to enter with an assistance dog

Easy access with a guiding dog.

PJM translator

If there is a need of the assistance of a Polish Sign Language interpreter, it is highly recommended to subbmit the application at University’s Office for Persons with Disabilities at least 3 days before the actual date of the service. Contact to the OPD: telephone no.: +48 22 55 24 222, e-mail address: bon@uw.edu.pl, website: www.bon.uw.edu.pl.

If there is a need of the assistance of a Polish Sign Language interpreter, it is highly recommended to subbmit the application at University’s Office for Persons with Disabilities at least 3 days before the actual date of the service. Contact to the OPD: telephone no.: +48 22 55 24 222, e-mail address: bon@uw.edu.pl, website: www.bon.uw.edu.pl

Additional information about the building

On the first floor at „catalogue hall” some architectural obstacles that make it difficult for persons with visual impairments to move around (protruding handrails of the spiral staircase).