Współpraca z jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego

W przypadku korzystania ze wsparcia wolontariuszy przez jednostki UW należy przestrzegać
zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zasad
wprowadzonych przez Uniwersytet Warszawski.

Pismo Przewodnie Prorektora prof. dr. hab. Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie korzystania z instytucji wolontariatu w jednostkach organizacyjnych UW:


Wsparcie UCW w rekrutacji wolontariuszy

Po zapoznaniu się z Pismem Przewodnim Prorektora prof. dr. hab. Tadeusza Tomaszewskiego, jednostki UW mogą skorzystać z pomocy Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu w zakresie rekrutacji wolontariuszy. Chętnie pomożemy również w wyjaśnieniu  kwestii merytorycznych związanych ze współpracą z wolontariuszami.

Rekrutacja krok po kroku 

Jednostki organizacyjne UW, które chciałyby skorzystać z pomocy UCW w rekrutacji wolontariuszy powinny przesłać dokładny zakres zadań dla wolontariuszy oraz informację o charakterze wolontariatu pod adres wolontariat(at)uw.edu.pl przynajmniej 2-3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem współpracy z ochotnikami.

Jednostki powinny we własnym zakresie wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za koordynację i opiekę nad wolontariuszami. Przed rozpoczęciem wolontariatu pracownik UCW spotka się z wyznaczoną osobą, aby omówić szczegóły.

Po zakończeniu rekrutacji przekażemy listę zainteresowanych do koordynatora wolontariuszy, który powinien dopilnować wszelkich formalności. Zachęcamy również do skorzystania ze wskazówek dotyczących dobrych praktyk we współpracy z wolontariuszami zamieszczonych na poniższej infografice.

WAŻNE! Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W tej sprawie prosimy o kontakt z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu. Wyjaśnimy jak dopełnić formalności. 

Po zakończeniu współpracy z wolontariuszami jednostka korzystająca z ich pomocy jest zobowiązana wysłać do UCW informację podsumowującą.


Zawieranie porozumień z wolontariuszami

Jeżeli jednostka UW planuje współpracę z wolontariuszem trwającą dłużej niż 30 dni to jest zobowiązana sporządzić porozumienie na piśmie zgodnie z procedurami obowiązującymi na UW i podpisać je z wolontariuszem.

  • W przypadku korzystania ze wsparcia wolontariuszy przy zadaniach nie wymagających zapisów dotyczących np. praw autorskich, jednostka może skorzystać z ogólnego wzoru porozumienia opracowanego przez UCW dostępnego poniżej. W razie wątpliwości z tym związanych zachęcamy do kontaktu.

Porozumienie ogólne w języku angielskim(.pdf)

  • W przypadku korzystania z pomocy wolontariuszy w różnych projektach (badawczych/grantowych etc.), jednostka powinna przygotować własny wzór porozumienia o współpracy z wolontariuszami dostosowany do specyfiki projektu wraz z odpowiednimi zapisami dotyczącymi przekazania praw autorskich. Tak przygotowany wzór porozumienia powinien uzyskać akceptację Biura Prawnego UW.

Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę, że zgodnie z paragrafem 135 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, osobie niebędącej pracownikiem uczelni, uczestniczącej w prowadzeniu badań naukowych lub zajęć dydaktycznych, Rektor może nadać status profesora, badacza lub wykładowcy afiliowanego przy UW. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

WAŻNE! Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W tej sprawie prosimy o kontakt z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu. Wyjaśnimy jak dopełnić formalności.


UWAGA!
Odradzamy podpisywanie porozumień na czas nieokreślony, jeżeli jednak zajdzie taka konieczność to należy ubezpieczyć wolontariusza na pierwsze 30 dni współpracy.


Po podpisaniu porozumienia z wolontariuszem jednostka UW jest zobowiązana do przekazania do Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu kopii/skanu podpisanego dokumentu:

  • bezpośrednio do siedziby UCW, ul. Dobra 56/66 (budynek BUW),
  • poprzez kancelarię ogólną UW,
  • mailowo na adres wolontariat(at)uw.edu.pl

 

W razie pytań związanych z korzystaniem ze wsparcia wolontariuszy prosimy o kontakt mailowy wolontariat(at)uw.edu.pl lub telefoniczny (22) 55 27 204 lub 201.